Barion Pixel

Általános Szerződési Feltételek

ABOVEHORIZONT

Általános Szerződési Feltételek

A PORT-R Korlátolt Felelősségű Társaság (1083 Budapest, Práter utca 26. 4. em. 5., 01-09-298927, 23778214-2-42), mint Szolgáltató az alábbi feltételekkel nyújtja szolgáltatását:

Szerződéskötés

 1. Az áruk internetes áruházban történő megjelenítése jogilag kötelező erejű ajánlatnak nem, csak nem kötelező erejű, internetes katalógusnak minősül.
 2. Az áruk a kosár használatával rendelhetők meg. A kiválasztott árut a „kosárba teszem” gombra kattintva helyezheti el a kosárban. A jobb felső sarokban található, kosarat jelképező piktogramra kattintva a kosárban elhelyezett árukat megtekintheti, módosíthatja a mennyiségüket, és törölheti őket.
 3. A vásárlás befejezésekor kattintson a „kosár” gombra; a rendelését a regisztráció, majd belépés után adhatja le. Facebook-fiókjával vagy e-mail-címével tud regisztrálni. A belépést követően válassza ki a szállítási és fizetési módot.
 4. A megrendelés véglegesítése előtt a „tovább a pénztárhoz” gomb segítségével ellenőrizheti, hogy nincs-e hibás adat a megrendelésben, és ha van, akkor azt ki is tudja javítani.
 5. Végül Barion esetén a „fizetés Barionnal” vagy Utánvét esetén a “megrendelés elküldése” gombra kattintva adhatja le a kosárban elhelyezett termékekre vonatkozó megrendelését. A megrendelés beérkezését követően Ön azonnal kap egy visszaigazolást a megrendelésről, amely azonban a részünkről nem minősül a szerződés elfogadásának.
 6. A megrendelés akkor minősül elfogadottnak, ha arról e-mailben visszaigazolást küldünk, vagy ha két napon belül feladjuk az árukat.

Elállási jog

 1. Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől.
 2. Az elállási határidő azon naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
 3. Ha Ön élni kíván az elállási jogával, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán v. elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: PORT-R Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: PORT-R Kft)

•    1083 Budapest, Práter utca 26. 4. em. 5.

•    hello[kukac]abovehorizont.com

 1. Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.
 2. Az elállás joghatásai:

•    Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.)

•    A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

•    Ön köteles számunkra vagy a fuvarozó számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének költségeit mi viseljük.

•    Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 1. Az elállási jog kizárása/lejárata: A szerződéssel kapcsolatos elállási jog nem gyakorolható olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján v. kifejezett kérésére állítottak elő, v. olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak, romlandó v. minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében, olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

Szállítás

 1. Kizárólag Magyarország területén vállaljuk az áruk kiszállítását.
 2. Áruinkat kizárólag kiskereskedelmi mennyiségben és kizárólag a végfelhasználók részére áll módunkban értékesíteni.

Szavatosság

 1. Abban az esetben, ha a kiszállított terméknek látható anyag- vagy gyártási hibája van, ideértve a szállítás során keletkezett sérüléseket, kérjük, hogy a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölje velünk a hello[kukac]abovehorizont.com címre küldött e-mailben.
 2. Felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
 3. Kellékszavatossági jogai alapján Ön választása szerint kérhet kijavítást v. kicserélést, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, v. ha az a vállalkozás számára – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséggel járna.
 4. Ha a kijavítást v. a kicserélést nem kérte, ill. nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, v. a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, ill. mással kijavíttathatja, vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
 5. Jelentéktelen hiba esetén Ön nem jogosult a szerződéstől elállni.
 6. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
 7. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
 8. Az áru hibája esetén Ön – választása szerint – a fent meghatározott kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
 9. Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti.
 10. Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén  Önnek kell bizonyítania. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

•    a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba; vagy

•    a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető; vagy

•    a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 1. Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.
 2. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, ill. kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Szállítási költség

Megrendelését a PORT-R Kft elsősorban a GLS szolgáltatását igénybe véve Magyarországon 1.490,- Ft-ért, a 19.500,- Ft-ot elérő rendelés esetén pedig díjmentesen, míg Magyarországon kívül, de az EU területén egységesen 5.490,- Ft-ért szállítja.

Fizetés

A fizetés Barion szolgáltatásán keresztül történik meg (ld.: 1. sz. melléklet).

Árak

 1. Az áraink forintban értendők, és tartalmazzák a jogszabályokban előírt áfát (bruttó árak).
 2. Minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy internetes áruházunk árai pontosak legyenek, ha azonban ennek ellenére hibás árak jelennének meg, nem vagyunk kötelesek az árut a hibás áron értékesíteni. Ilyen esetben a terméket felkínálhatjuk Önnek a helyes áron, Ön pedig jogosult a fentiekben meghatározottak szerint a szerződéstől elállni.
 3. Hibás különösen az az ár többek között, amely nyilvánvalóan hibás vagy aránytalan.

A tulajdonjog fenntartása

A teljes összeg kifizetéséig az áruk a mi tulajdonunkat képezik.

Alternatív vitarendezés

A fogyasztói békéltető testületek előtt folyó vitarendezési eljárásokban nem vagyunk kötelesek és nem is áll szándékunkban részt venni.

A harmadik személyek hivatkozásaival kapcsolatos felelősség kizárása

 1. Oldalainkon vannak olyan hivatkozások, amelyek más internetes oldalakra mutatnak.
 2. Ezekre a hivatkozásokra az alábbiak vonatkoznak: Kifejezetten kijelentjük, hogy nincs semmilyen ráhatásunk a hivatkozott oldalak stílusára és tartalmára. Ezért kifejezetten elhatároljuk magunkat a harmadik személyek hivatkozott oldalainak tartalmától, és ezen tartalmakat nem ismerjük el magunkénak. A jelen nyilatkozat minden megjelenő hivatkozásra és a hivatkozásokon keresztül elérhető oldalak minden tartalmára vonatkozik.

A szerződés nyelve/a szerződés formája/a megrendelés szövegének tárolása/irányadó jogszabályok

 1. A szerződés magyar nyelven jön létre.
 2. A szerződés nem minősül a felek között létrejött írásbeli szerződésnek.
 3. A megrendelés szövegét nem tároljuk, ezért azok a megrendelés teljesítését követően már nem elérhetőek. Ön azonban jogosult a megrendelés szövegét közvetlenül a megrendelés leadását követően kinyomtatni.
 4. A szerződésre Magyarország jogszabályai az irányadók.
 5. Ez nem vonatkozik a fogyasztó állandó lakhelye szerinti uniós tagállam kötelezően alkalmazandó fogyasztóvédelmi jogszabályaira.
 6. A joghatóság helye Budapest azzal, hogy a fogyasztó jogosult az állandó lakhelye szerinti uniós tagállamban a szerződéssel kapcsolatos bármilyen követelést benyújtani.

Fényképjogok

 1. A fényképjogok kizárólagos tulajdonosa a PORT-R Kft.
 2. Tilos a PORT-R Kft előzetes jóváhagyása nélküli felhasználás.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépése napja 2020. november 1.

Minden jog fenntartva!

PORT-R Kft

1. sz. melléklet

Barion Payment Zrt elektronikus fizetéslebonyolító szolgáltatásáról

1. §

(1)    A Barion Payment Zrt (a továbbiakban: Barion) elektronikus fizetéslebonyolító szolgáltatása ingyenes, biztonságos, amely szolgáltatás online fizetési lehetőséget biztosít bankkártyával, illetve előre feltöltött, prepaid egyenlegről.

(2)    A szolgáltatást nyújtó Barion a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló e-pénz kibocsátó, engedélye száma: H-EN-I-1064/2013.

(3)    A Barion rendelkezik a bankkártya társaságok által megkövetelt PCI DSS tanúsítvánnyal, így jogosult a bankkártya adatokat kezelni. A Barion szerverek biztonságát a Magyar Nemzeti Bank előírása szerint alakították ki.

(4)    A Barion szervereit a Norton/Symantec/Verisign 256 bites SSL titkosítása védi. A fizetés előtt indokolt ellenőrizni, valóban a Barion biztonságos szerverén (a böngészőprogram zöld színnel jelzi, ha a fizetés biztonságos, és a fizetőoldal tulajdonosát Barion Payment Inc [HU] néven azonosítja) történik-e meg a fizetéshez szükséges adatközlés.

2. §

(1)    A bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció.

(2)    A bankkártyás fizetéshez meg kell adni a bankkártya számát, a lejárati dátumot és a hátoldalon található CVC kódot, valamint egy működő e-mail címet.

(3)    A barion.com weboldalon történő ingyenes regisztrációt követően a bankkártya adatait később nem kell megadni a fizetés során, ez a fizetés biztonságát is növeli.

(4)    Fizetés során használható bankkártya: Mastercard vagy Maestro, Visa vagy Electron, Amex bankkártya.

(5)    A bankkártyás fizetés során a vevő részére nincsen felára. A regisztráció és a Barion mobil alkalmazás, valamint a pénzfogadás és a pénzküldés ingyenes, nincs havi díj.

3. §

(1)    Az 1. számú melléklet 2. § (4) bekezdésben foglalt bankkártya hiányában a fizetéshez használható az előre feltölt Barion egyenleg.

(2)    A Barion egyenleget átutalással vagy készpénz befizetéssel lehet előzetesen feltölteni.

(3)    Az egyenlegkezelés ingyenes, nincs belépési vagy havi díj. Az egyenlegfeltöltés, egyenlegvisszaváltás díjköteles lehet, azonban a banki átutalással történő feltöltés ingyenes.

4. §

A Barion mobilalkalmazásokkal követhetők az egyes vásárlások, a Barion egyenleg is kezelhető itt, illetve segítségükkel pénzt küldhető vagy fogadható.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépése napja 2020. november 1.

Minden jog fenntartva!

PORT-R Kft

WordPress Image Lightbox